ÀREA FORMACIÓ:


-Formació en l'àmbit de les Àrees anteriorment anotades.

-A destacar: -Manipulació e higiene alimentaria (N2)


N2:Reglament de'aplicació: decret 208/2001 de 24 juny.Dog 3443 d' 1 agost 2001.

EFMA(Entidad homol.p.Form. Manip. alimentosREFMA (Registro Ent. Form. Manipuladors d'aliments (Decreto 208/2001 de 24 Julio) REFMA:15/CAT