SISTEMÁTICA DE TREBALL & EXPERIENCIA I FORMACIÓ DELS CONSULTORS

Els consultors de MAASTRICHT I. & CONSULTING, es desplacen a les instal·lacions dels nostres clients per a implantar in-situ millores en els sistemes de gestió que procedeixin així com per procedir a l'impartiria de cursos de formació ("In Company").

Privacitat de dades e informació: La informació i dades a que tenen accés els consultors en el desenvolupament de l'activitat és considerada totalment privada i delimitada a l'abast del projecte i empresa.

M.A. Estruga
Experiència i formació dels consultors

L'àmplia experiència dels consultors, obtinguda tant en l'àmbit de l'assessorament a empreses com en l'àmbit de desenvolupament de càrrecs dintre de les mateixes, conjunta amb la formació dels mateixos ens dona com resultat una garantia per l'assessorament a empreses a l'hora d'aportar solucions òptimes front a situacions concretes. Més informació: Veure punt 2 - Referències.

El principal soci-consultor, MIGUEL ANGEL ESTRUGA CAMACHO, és Coordinador de la Sub-Comissió de Qualitat del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, i Secretari o Xarxa Col·legiats Professionals de Barcelona Xarxa Qualitat.

-Formació dels consultors:
-Titulació superior en Enginyeria Industrial.Esp:Organizació
-Titulació superior en Farmàcia & Master en Ciències de l' Alimentació i Nutrició
-Formació complementaria en les àrees de Control de Gestió,Organització ,Qualitat, Marketing Estratègic, Anàlisi de Valor - Reducció de Costos.

Cursos i seminaris específics:
-Curs de "Millora Continua" . CCQ(Centre Català per la Qualitat)
-Cursos de Cursos S.G. Qualitat ISO-9001/2000.(AENOR-Barcelona)
-Auditories de Qualitat (AENOR-Madrid)
-Curs de GestiónMediambiental.(UPC)
-Auditories Mediambientales s/ ISO-14.001/94. AENOR-Madrid
-Curs de Sistemes de Qualitat per a Laboratoris de Anàlisi.(INSHT.)
-Curs de Gestió de la Qualitat: Model EFQM e ISO. (UPC)
-Curs de Sistema de Seguretat i Prevenció en el Treball.(ITT.)
-Documentació del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals.(INSHT.)
-Curs de Post-grau en l'àrea de Formació.(I.C.E./UPC)M.A. Estruga