1.1 - PRESENTACIÓ, EQUIP HUMÀ, I ÀREES D'ACTIVITAT

Presentació:

MAASTRICHT CONSULTING és una empresa dedicada a serveis d'assessorament empresarial, principalment en les àrees de Gestió-Organització, Qualitat, i Medi ambient. Fou fundada en l'any 1992.

Missió:

Assessorar & transmetre coneixements de l'àrea tècnic-organitzativa a les Gerències-Direccions d'empresa, amb l'objectiu final d´implantar sistemes que permetin a l'entitat en qüestió una millora en la fiabilitat i eficàcia del servei/producte ofert i tot això sota una estructura organizativa eficient i racional.

Equip humà:

Principalment el composen consultors amb titulació superior en Ingenieria especialitat Organizació i llicenciatura en Farmàcia + Master en Ciències de l'Alimentació i nutrició, amb un alt nivell d'experiència assolida a través de la seva estada i assessorament a diferents empreses de sectors serveis e industrials.

Àrees d'activitat:OrganizaciónMedioambienteIntegración SistemasSEG InformaciónGestión Planestrategia